Dostawa i zwroty

Regulamin sprzedaży

Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. Książka – ilekroć w Regulaminie jest mowa o Książce w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Książce dotyczy to także jej wersji elektronicznej i audiobooka.
 2. Dowód Zakupu – faktura albo inny dokument potwierdzający zakup Książki, np.: wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
 3. Dział Obsługi Klienta – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Działem Obsługi Klienta jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 16:00. Telefon: +48 519 400 317, email: [email protected]. Opłata za połączenie z Działem Obsługi Klienta jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 4. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Leanpassion – Drzewiecki Radosław Leanpassion z siedzibą w Walendowie (kod pocztowy: 05-830), przy ul. Pąsowej Róży 5, NIP: 6112217334, REGON: 020284246.Adres poczty elektronicznej sprzedaży Książki: [email protected] do korespondencji : Drzewiecki Radosław Leanpassion 02-146 Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 48.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży Książek.
 7. System – komputerowy system sprzedaży i dystrybucji Książek udostępniony przez Leanpassion na stronie internetowej opublikowanej pod domeną radekdrzewiecki.pl.
 8. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.radekdrzewiecki.pl i nabywająca Książki za pomocą Systemu.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące sprzedaży i dystrybucji Książek z wykorzystaniem Systemu na stronie www.radekdrzewiecki.pl.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Przed zakupem Książki na stronie www.radekdrzewiecki.pl Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Leanpassion na tej stronie.

§3 Etapy procesu zakupu Książki na stronie www.radekdrzewiecki.pl

 1. Proces zakupu Książek sprzedawanych i dystrybuowanych przez Leanpassion z wykorzystaniem Systemu składa się z następujących etapów:
  a) wybór Książki;
  b) wybór ilości i dodanie do koszyka;
  c) potwierdzenie zakupu przez kliknięcie przycisku Przejdź do płatności;
  d) podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia i wysyłki;  
  e) weryfikacja zamówienia i zaakceptowanie warunków zakupu przez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty;
  f) potwierdzenie przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
  g) wybór sposobu płatności za Książkę – dokonanie płatności;
  h) potwierdzenie warunków i realizacji zamówienia przez Leanpassion.
 2. W celu złożenia zamówienia i zakupu Książki w Systemie Użytkownik powinien uzupełnić dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres email;
  c) nazwa firmy i dane ją identyfikujące (jeżeli faktura ma być na firmę);
  d) adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto i kraj;
  f) kontaktowy numer telefonu.
 3. Leanpassion nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika danych do Systemu lub za zmianę danych w Systemie przez Użytkownika, w szczególności danych adresowych. W przypadku, gdyby Użytkownik zauważył błąd w podanych przez siebie danych po potwierdzeniu zamówienia, powinien skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.
 4. Leanpassion zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

§4 Wybór sposobu płatności za Książkę

 1. Płatności za Książkę Użytkownik może dokonać w następujący sposób:
  a) przelewem na podstawie faktury proforma;
  b) za pośrednictwem serwisu przelewy24 (zgodnie z regulaminem tego serwisu) lub innego pośrednika płatności internetowych – https://www.przelewy24.pl/;
 2. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Książkę, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik.
 3. Leanpassion zastrzega, że niektóre sposoby płatności za zamówienie mogą być czasowo niedostępne.
 4. Wszelkie informacje na temat dostępnych form płatności za Książkę będą podane na stronie internetowej www.radekdrzewiecki.pl. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zapłacona w całości niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty.

§5 Zakończenie procesu zakupu Książki

 1. Po dokonaniu wyboru rodzaju i ilości Książki, sposobu płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Książki, sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego przycisku. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Książki, Leanpassion przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
 2. Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3. Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 4 ust. 3, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 4. W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku Leanpassion nie może zagwarantować, że wybrane Książki będą wciąż dostępne.
 5. Leanpassion jest uprawniony do anulowania zamówienia w sytuacji, gdy:
  a) Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
  b) zamówienie nie zostało opłacone w terminie określonym w § 5 ust. 3;
 6. We wskazanym w ust. 5 lit. a przypadku Leanpassion jest uprawnione do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.

§6 Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zakupu Książki, odstąpienia od umowy zakupu Książki, bez podawania przyczyny. W tym celu może skorzystać z formularza stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu przed upływem tego terminu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone pisemnie na adres Drzewiecki Radosław Leanpassion, ul. Komitetu Obrony Robotników 48, 02-146 Warszawa lub elektronicznie na adres: [email protected].
 3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga podania przyczyny i następuje bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Użytkownika będącego konsumentem.

§7 Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected] lub w drodze listu poleconego przesłanego wg adresu korespondencji Leanpassion.
 2. Reklamacje można zgłaszać w godzinach funkcjonowania Działu Obsługi Klienta, tj. w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 16:00.
 3. W przypadku, gdy dostarczona Książka jest zniszczona, uszkodzona lub niezgodna z zamówieniem, Użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić Leanpassion, w trybie przewidzianym w pkt 1 powyżej. W przypadku otrzymania takiego zgłoszenia reklamacji Leanpassion będzie się każdorazowo kontaktował z Użytkownikiem.
 4. Odpowiedzi na reklamacje będą udzielane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§8 Odpowiedzialność

 1. Użytkownik powinien sygnalizować Leanpassion o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Sytemu. Leanpassion nie odpowiada za czasową niedostępność Systemu, która wynika z przyczyn technicznych lub z okoliczności, na które Leanpassion nie ma wpływu i które znajdowały się poza kontrolą Leanpassion (siła wyższa).
 2. Leanpassion nie ponosi odpowiedzialności za wysłanie Książki pod nieprawidłowy adres lub wysłanie wiadomości z informacjami dot. zamówienia na niewłaściwy adres email, jeśli dane zostały błędnie podane przez Użytkownika.
 3. Każda ze stron jest obowiązana naprawić szkodę wyrządzoną drugiej stronie na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania jej zobowiązań, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które strona odpowiedzialności nie ponosi.

§9 Oświadczenia i inne postanowienia

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów.
 2. W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dniu składania zamówienia.
 3. W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy dla Leanpassion.
 4. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Leanpassion a Użytkownikiem powinna być kierowana na adresy wskazane w Regulaminie i formularzu zamówienia.
 5. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu, pozostaje bez wpływu na jej pozostałe postanowienia, które w takim przypadku pozostają w mocy.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. Leanpassion i Użytkownik poddają wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy pod jurysdykcję sądów polskich, przy czym w przypadku Użytkownika niebędącego Konsumentem sądem miejscowo wyłącznie właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Leanpassion.
 7. Użytkownik składając zamówienie Książki z obowiązkiem zapłaty akceptuje warunki wskazane w formularzu zamówienia oraz w Regulaminie jako warunki umowy wiążącej go z Leanpassion.
 8. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i formularza zamówienia oraz upewnił się, że ich postanowienia są dla niego zrozumiałe, kompletne i nie zawierają błędów. W razie wykrycia błędów i nieścisłości Użytkownik przed złożeniem zamówienia powinien zwrócić się do Leanpassion w celu pisemnego potwierdzenia wszelkich naniesionych przez niego w Regulaminie zmian.
 9. Leanpassion odpowiada wyłącznie za oświadczenia woli złożone na piśmie przez upoważnionych do tego pracowników i agentów.
 10. Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z umową, w tym przy pomocy Miejskiego Rzecznika Konsumentów działającego na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”

ZAŁĄCZNIK NR 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Drzewiecki Radosław Leanpassion z siedzibą w Walendowie (kod pocztowy: 05-830), przy ul. Pąsowej Róży 5, NIP: 6112217334, REGON: 020284246.

Ja …………………………………………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy obejmującej ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………
– Imię i nazwisko ………………….………………………………………………………….
– Adres ………………….……………………………………………………………………
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ……………………………………………………………………………………………………
– Data ……………………………………………………………………………………………